Μικρές εμμονές Νο3

Πλήρεις κατεδαφίσεις κατασκευών με χρήση εκρηκτικών.

Α.  The Dark Knight (μεταλλικές κατασκευές)

1. Η χρήση εκρηκτικών στις κατεδαφίσεις καθώς και όλες γενικά οι εργασίες που έχουν σχέση µε εκρηκτικά όπως αποθήκευση, µεταφορά κλπ. γίνεται µόνο από πλήρως κατατοπισµένο και αποδεδειγµένως έµπειρο προσωπικό, που έχει ειδική άδεια, και πληρεί τις απαιτήσεις της ισχύουσας νοµοθεσίας και των αστυνοµικών διατάξεων, που αφορούν και τις εκσκαφές µε τα εκρηκτικά.

2. Κατά την εκτέλεση των εργασιών απαιτείται η σχολαστική τήρηση των προβλεπόμενων από τη μελέτη μέτρων ασφαλείας και η τήρηση των κατά περίπτωση απαιτούμενων Μέσων Ατομικής Προστασίας (ΜΑΠ).

Όλο το προσωπικό θα φέρει κράνος.

3. Τα γυαλιά και οι μάσκες συγκράτησης σκόνης είναι υποχρεωτικά υπό συνθήκες κονιορτού ιδιαίτερα κατά τους καλοκαιρινούς μήνες.

Continue reading

Advertisements